Čo je EIT?

Európsky inštitút pre inovácie a technológie (European Institute of Innovation and Technology EIT) bol vytvorený v roku 2008 ako jedinečná iniciatíva, ktorá podporuje inovácie a podnikanie v rámci celej Európy. Inštitút podporuje rozvoj dynamických pan-európskych partnerstiev medzi vedúcimi univerzitami, výskumnými laboratóriami a firmami. Spoločne vyvíjajú produkty a služby, pomáhajú založiť firmy a trénovať novú generáciu podnikateľov. Prinášajú na trh nové myšlienky, pretvárajú študentov na podnikateľov a čo je najdôležitejšie inovujú a pomáhajú inovovať. Tieto partnerstvá sú známe ako EIT Innovation Communities.

Podpora od EIT pomáha inovátorom a podnikateľom v celej Európe premeniť ich myšlienky na produkty a služby určené pre trh. EIT zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní hospodárskeho rastu a vytváraní pracovných príležitostí.

(zdroj: https://eit.europa.eu/eit-community/eit-glance)

EIT Health

EIT Health zahŕňa podporu podnikania a inovácií v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia. EIT Health tvorí konzorcium viac ako 50 hlavných partnerov a 90 pridružených partnerov z popredných firiem, výskumných center a univerzít zo 14 krajín EÚ.Cieľom EIT Health je prispievať k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európskeho priemyslu, zlepšovanie kvality života európskych občanov a udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

Partnerstvo podporuje podnikanie a rozvíjanie inovácií v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia a preto poskytuje Európe nové príležitosti a zdroje. To je možné dosiahnuť prostredníctvom pokytovania produktov, konceptov a služieb, vrátane vzdelávacích programov, ktoré podporujú talent a pripravujú „pracovné sily zajtrajška“.EIT Health stimuluje integráciu podnikania, výskumu a vysokoškolského vzdelávania, podporuje inovácie a taktiež je katalyzátorom nových riešení pre Európu.

(zdroj: https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health)

EIT Health sa snaží riešiť tri kľúčové výzvy tým, že pracuje na:

Podpore zdravého životného štýlu a to zvyšovaním povedomia o dobrých zvykoch a tiež podporou zmeny v našom správaní.
Podpore aktívneho starnutia prostredníctvom vývoja nástrojov, ktoré nám pomôžu pracovať pružnejšie a žiť dlhšie v našich domovoch.
Zlepšení zdravotnej starostlivosti prostredníctvom inovácií, na základe zlepšení vo vzťahu k pacientom.

Výsledky:

Lepšie zdravie
Hospodársky rast a konkurencieschopnosť
Trvalo udržateľný systém zdravotnej starostlivosti

(Zdroj: https://www.eit-health.eu/about)

Kooperácia T-Systems, EIT Health a Univerzitného Vedeckého parku Technicom

Oblasť zdravia je dlhodobo považovaná za jednu z kľúčových a najpálčivejších tém v našom regióne. Vďaka dlhodobým medzinárodným aktivitám v oblasti inovácií a výskumu sa spoločnosti T-Systems Slovakia a UVP TECHNICOM podarilo uzavrieť jedinečné partnerstvo s Európskym Inštitútom pre Inovácie a Technológie (EIT) v oblasti zdravia. Táto kooperácia poskytne nielen študentom, ale aj startup-istom a zamestnancom T-Systems Slovakia možnosť prísť s inovatívnymi nápadmi, ktoré prispejú k zlepšeniam v oblasti zdravotníctva, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia.

„Európsky svet inovácií je tvorený hlavne vedecko-výskumným programom Horizon 2020, ktorý je jedným z najväčších svojho druhu na svete. Je dôležíté robiť veci, ktoré sa skutočne za inováciu vo finále môžu považovať. Čo je dôležitejšie, robiť ich tak, aby z nich obyvatelia mali čo najväčší úžitok. Práve tu chce T-Systems Slovakia ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti“ hovorí Peter Breyl – člen Innovlabu Košice.

EIT je priamou inštitúciou Európskej komisie a je jednou z najväčších iniciatív v oblasti zdravotnej starostlivosti na celom svete. Jej cieľom je podporovať inovácie v zdravotníctve a vytvárať tak základ pre zdravý životný štýl ľudí v rámci celej Európy. Organizácia tvorí konzorcium viac ako 50 hlavných partnerov a 90 pridružených partnerov z popredných firiem, výskumných centier a univerzít zo 14 krajín EÚ. To, že sa T-Systems Slovakia a UVP TECHNICOM stali súčasťou tohto partnerstva otvára nové možnosti rozvoja pre náš región.

Cieľom takejto kooperácie je vytvorenie silnej siete partnerov s jasným poslaním urýchliť podnikanie a inovácie v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia. A to na základe poskytovania nových príležitostí, finančnej podpory a mentoringom talentov v rámci Európy, v prospech všetkých občanov.

„Naša spoločnosť je dlhodobo považovaná za jedného z kľučových hráčov v oblasti IKT na Slovensku. Inovácie sú súčasťou našej firemnej kultúry a naši zamestnanci nám poskytujú priestor k tomu, aby sme ich dokázali aplikovať na reálne riešenia. Aj vďaka tejto spolupráci sme zintenzívnili vzťahy s našou nemeckou pobočkou, ktorá je zodpovedná za biznis v sektore zdravia. Verím, že aj vďaka tejto spolupráci nastavíme novú úroveň technologickej transformácie nášho regiónu“ hovorí Juraj Girman, Viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia.

V rámci tejto kooperácie budú tento rok organizované rôznorodé podujatia pre študentov, začínajúcich podnikateľov a zamestnancov T-Systems Slovakia zamerané na oblasť zdravia v našom regióne. Už prvého októbra tohto roku sa uskutoční prvý IT inovačný Bootcamp v priestoroch UVP TECHNICOM, ktorý bude úvodným podujatím pre verejnosť. Nasledovať bude už tradičný Codder Fest. Okrem toho aktívne pracujeme na prvom projekte, ktorý umožní Košičanom využívať technológiu Internetu veci (IoT, Internet of Things) v ich každodennom živote. Jeho spustenie je plánované začiatkom novembra 2018. Viac sa dočítate na našej webovej stránke eit-health.myt-systems.sk.

IT Innovation Bootcamp pozná svojich víťazov

Najúspešnejším sa stal projektový zámer, ktorý ľudí motivuje k pohybu

Košice, 2. 10. 2018 – Účastníci prvého ročníka IT Innovation Bootcamp predstavili svoje nápady v priestoroch Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM. Podujatie je výsledkom kooperácie T-Systems Slovakia, UVP TECHNICOM a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti zdravotníctva (EIT Health).

Jednodňové podujatie bolo zamerané na predstavenie tvorby a transformácie inovačných myšlienok do skutočných projektov. Účastníci si na vlastnej koži vyskúšali proces tvorby prostredníctvom metódy Design Thinking, pri ktorej je v centre pozornosti zákazník.

Súťažné tímy dostali na výber osem tém z programu Horizon 2020, z oblastí Health, Demographic Change a Well Being. Svoju ideu v priebehu dňa doladili až k finálnemu projektovému návrhu. Každú fázu Design Thinking a procesu tvorby inovácie pritom konzultovali s expertmi z akademickej obce i z praxe.

Ide o veľmi intuitívny proces, počas ktorého sa problém skúma z viacerých strán. Veľmi ma prekvapilo, že sme dnes nemuseli prísť s hotovým produktom, ale systematicky sme pracovali na svojom nápade,” zhodnotila metódu Design Thinking jedna z účastníčok podujatia Alexandra Dorčáková.

V závere predstavili tímy svoje inovatívne projektové návrhy v oblasti zdravia pred odbornou porotou, ktorú tvorili doc. Ing. František Jakab PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM pôsobiaci na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE, doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE, Ing. Peter Ťapák, vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania na Úrade Košického samosprávneho kraja, Ing. Juraj Girman, viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia, Martin Smatana, MSc., vedúci Inštitútu zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva SR a Ing. Ivan Radvák, líder skupiny City of Tevelopers.

V priebehu niekoľkých hodín vznikol nápad na interaktívneho asistenta pri liečbe kolorektálneho karcinómu, nástroj na podporu aktívneho starnutia a sekundárneho pracovného trhu, aplikácia na priebežné sledovanie zdravotného stavu, návrh na riešenie problému osamelosti seniorov prostredníctvom vzdelávania a odovzdávania skúseností, projekt na riešenie plytvania potravinami, plán efektívneho pestovania potravín prostredníctvom komunitných záhrad či riešenie neodborných zásahov pri podaní prvej pomoci. Pri bodovaní sa prihliadalo na aplikovateľnosť projektu v regióne, jeho inovačný potenciál, uskutočniteľnosť aj dopad na obyvateľov Košického kraja.

„Veľa prezentácií projektov končilo s výzvami na podporu miestnych inštitúcií, zamestnávateľov, Ministerstva zdravotníctva SR a pod. Nakoľko ich zástupcovia boli prítomní v hodnotiacej komisii, nebola núdza o početné otázky a tak aj o spätnú väzbu priamo od zainteresovaných strán. Tým sa otestovala aj udržateľnosť a aplikovateľnosť daného projektu a celá aktivita získavala adresnejší obsah a radosť z navrhovaných výstupov,” popisuje doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE.

Víťazným projektom sa stal nápad prinášajúci nový pohľad na bikesharing. Jeho cieľom je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Košického kraja a motivovať ich k pohybu prostredníctvom vernostného systému verejnej dopravy. „Pravidelne využívame bicykle a máme rádi vernostné systémy, tak sme to zlúčili do tohto nápadu. Idea vznikla až tu, v priebehu dnešného dňa,” vysvetľujú Tomáš Lorinc a Jakub Hovanec, autori víťazného projektu a čerství majitelia elektronických kolobežiek. Tomáš študuje na Katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE a Jakub pracuje v spoločnosti T-Systems, zatiaľ na netechnickej pozícii. Spoznali sa až vďaka bootcampu a radi by spolupracovali aj v budúcnosti.

„IT Innovation Bootcamp je prvou z viacerých aktivít, ktoré sú naplánované v rámci našej spolupráce s EIT Health. Ponúkame ním príležitosť všetkým s nápadom či víziou, aby sa pokúsili zrealizovať svoj nápad a pomohli inovovať oblasť zdravotníctva, ale aj dokázať, že IT na východe Slovenska má perspektívu pre celý európsky trh,” hovorí Juraj Girman, viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia.

Spoločnosť T-Systems Slovakia spolupracuje s Európskym inštitútom pre inovácie a technológie v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (EIT Health) od mája 2018. Cieľom tohto partnerstva je podpora inovatívnych nápadov až do fázy, kedy sa z nich stanú konkurencieschopné produkty či služby, ktoré zlepšia oblasť zdravotníctva.

Sám v múzeu

T-Systems Slovakia patrí dlhodobo ku kľučovým hráčom v oblasti informačných technológií a inovácií na Slovensku. Neustála spolupráca s lokálnymi akademickými a národnými inštitúciami nám umožňuje analyzovať súčasný stav a vnímať postoj regiónu k aplikácii nových technológií. V poslednom období je našou snahou rozšíriť naše kompetencie o nové a zaujímavé vedomosti a ukázať na lokálnom trhu značku T-Systems v novom svetle, ktoré zvýši našu konkurencieschopnosť a našu flexibilitu v rámci operations.

Príbeh, ktorý zaćíname písať, sa začal ešte v roku 2017 v období Hackathonov, ktoré pravidelne v Košiciach organizujeme. Skupina študentov (Filip Hudzík, Veronika Matejová, Marek Haluška) prišla so zaujímavým nápadom, ktorým sa zaoberali počas svojich vysokoškolských štúdií. V rámci súťaže mal tento projekt veľký úspech, kde idea pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím za použitia IoT riešenia bola taká silná, že sa manažment našej spoločnosti rozhodol túto skupinu prijať do T-Systems a podporiť ich v tejto aktivite. Rozvoja tohto nápadu sa aktívne chytila komunita City of Tevelopers, ktorá disponuje významnými developerskými a organizačnými schopnosťami spoločne s Innovlabom Košice, ktorý podporuje projekty v rámci organizácie R&D. Líder skupiny City of Tevelopers Ivan Radvák hovorí: „Realizácia takýchto projektov nám poskytuje ďalšie možnosti ako potvrdiť naše výnimočné postavenie na trhu a umožniť vedomostný rozvoj našich developerských kapacít.“

Narastajúci záujem o založenie nových kompetencií, inovačný potenciál našich zamestnancov a ich dlhoročné skúsenosti s realizáciou a developmentom mnohých významných projektov, pripravil silný základ pre rozvoj IoT kompetencie v našej spoločnosti.

museum

Podstatou tohto projektu projektu je vývoj a výskum v oblasti health care, konkrétne implementácia siete senzorov location beacons ako internej navigácie a mobilnej aplikácie, ktorá bude slúžiť ako aktívny pomocník pre ľudí so zrakovým postihnutím. To všetko na báze MVP – Minimum Viable Product.. . K tomu, aby sme mohli takýto produkt dostatočne kvalifikovane validovať, sme nadviazali spoluprácu s Východoslovenským múzeom a Úniou Nevidiach a Slabozrakých Slovenska..Po konzultáciách s týmito partnermi bolo zadefinované miesto, kde sa bude produkt implementovať, v už spomenutom VS múzeu, konkrétne v rámci stálej expozície Rodosto. Očakávané dodanie produktu je Q4/2018, kedy bude predané do používania VS múzeu. V súčasnosti máme za sebou už tretie spoločné stretnutie, kde bol detailne zadefinovaný rozsah projektu.

Location beacons ako riešenie nie je v rámci DTAG novinkou, už boli realizované PoC a konkrétne projekty. Našou snahou je však rozšírenie aplikačného potenciálu na oblasť health care, kde je plánom o tomto riešení uvažovať do budúcna ako o produkte, ktorý môžeme v oblasti health care našim zákazníkom ponúkať. Okrem toho naši zamestnanci získajú znalosť, ktorá bude dostupná pre podobné projekty naprieč DTAG.

„Nechceme, aby bol tento inovačný projekt posledným, ktorý vypustíme do sveta. Chceme naďalej pokračovať v tomto trende a v spojení s akademickou oblasťou a biznis partnermi z DTAG urýchliť aplikáciu a validáciu R&D výstupov na trh. Máme silnú podporu aj od manažmentu divízie Telekom IT, hlavne z biznis perspektívy jej viceprezidenta Juraja Girmana,“ hovorí Peter Breyl z Innovlab Košice.

O ďalšom priebehu tohto projektu budeme informovať prostredníctvom YAM a priamych distribučných kanálov na našich partnerov. Detailné výstupy z tohto projektu sprístupníme na požiadanie.

Príležitosti a Podujatia

 • Kino Úsmev - 29. Máj 2019

 • Slávnostné odovzdanie IoT produktu Sám v Múzeu, ktorý sa stane prostredníctvom zariadenia Location Beacons aktívnym pomocníkom pre ľudí so zrakovým postihnutím pri návšteve múzea. Východoslovenské múzeum v Košiciach na Hrnčiarskej 7, priestory expozície Rodošto

 • 17. Október 2018

  Coder Fest

  špeciálna cena pre oblasť zdravia

  Téma, ktorá je zameraná na oblasť IT a zdravia.

 • 01. Október 2018

  Innovation IDEA BOOTCAMP

  (Zdravie a metodológia Design Thinking)

  1. Design Thinking
  2. Prezentácia tém, rozdelenie do tímov
  3. Pitching speech
  4. Komisia vyhodnotí tímy a a odovzdá hodnotné ceny najlepším trom tímom
  5. Súťaž o zaujímavé a hodnotné ceny- každý účastník odíde ohodnotený

Steering team

Ing. Juraj Girman

Viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia

T-Systems Slovakia

Ing. Peter Breyl

Projektový Manažér

T-Systems Slovakia

peter.breyl@t-systems.com

+421 914 360 034

Mgr. Martina Gogová, PhD.

Projektový Manažér

T-Systems Slovakia

Doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorantské štúdium

EkF TUKE

Doc. Ing. František Jakab, PhD.

Riaditeľ UVP TECHNICOM

TUKE